Kamenolom


Površinski kop „Babin Kal“ nalazi se na teritoriji Bele Palanke, 35km od Niša. Agregat potiče od krečnjačke stene i separiše se u raznim frakcijama: 0-4mm; 4-8mm; 8-11mm; 8-16mm; 16-22mm; 16-31.5mm; 0-31.5mm; 0-63mm; 0-100mm. Pored ovih granulacija, vršimo i drobljenje agregata ciljane krupnoće na zahtev naručioca.

Svi naši agregati ispitani su od strane ovlašćenih laboratorija i poseduju ateste. Kvalitet proizvoda je ujednačen, veličina frakcija se određuje na osnovu potrebe kupca i proizvod se u najkraćem roku transportuje do naručioca.

Kontrola kvaliteta


U kamenolomu se kontinuirano vrši kontola kvaliteta u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju frakcionog kamenog agregata za beton i asfalt. Uzroke za ispitivanje uzima i ispituje ovlašćena organizacija za obavljanje poslova obaveznog atestiranja i izdaje atest o kvalitetu frakcije agregata..

Kamen sa našeg kamenoloma može se koristiti:

Za spravljanje asfaltnih mešavina za izradu:

 • Kolovoznih zastora – habajućih slojeva od asfalt-betona po vrućem postupku, na putevima sa lakim grupama saobraćajnog opterećenja (SRPS U.E4.014/1990),
 • Gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku, na putevima svih grupa saobraćajnih opterećenja (SRPS U.E4.021/1986),
 • Donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (SRPS U.E9.028/1980);

Za spravljanje cementnobetonskih mešavina za izradu:

 • Cement-betona (SRPS B.B2.009/1986),
 • Donjih slojeva cementnobetonske kolovozne ploče (SRPS U.E3.020/1987);

Kao hidrotehnički kamen za izgradnju rečnih regulacionih građevina u obliku:

 • Poluobrađenog kamena za oblaganje kosina obaloutvrda,
 • Kao lomljeni kamen različite krupnoće za izradu “nožica“ – temelja i tela regulacionih građevina i drugih hidrotehničkih građevina;

Kao tucanik

 • Kategorije II, za izradu zastora železničkih pruga za putnički i teretni saobraćaj;
 • Kao tampon za izradu donjih nosećih, mehanički stabilizovanih (tamponskih) slojeva kolovoznih konstrukcija
 • Kao tampon za izradu zaštitnog sloja trupa pruge, od agregata granulacije 0/31.5mm i 0/45mm

Za zidanje

 • U niskogradnji i visokogradnji.