Reciklaža

Nagli tehnološki razvoj, u poslednjih nekoliko decenija, uslovio je potrebu da se ljudi ozbiljnije pozabave problematikom vezanom za upravljanjem otpadom koji nastaje pri raznim tehnološkim operacijama i kao krajnji otpad pri korišćenju finalnih proizvoda. U skladu sa tim, razvijene su tehnologije modifikacije instalacija u upotrebi, sa ciljem da se postojeći i novonastali otpad tretira i iz njega stvori materijal koji se koristi kao polazna sirovina.